Zoho Mail for WordPress

(38 次評分次數)

Zoho Mail 外掛能讓網站管理員在 WordPress 網站上設定 Zoho Mail 帳號,藉以啟用透過 Zoho Mail API 傳送電子郵件的功能。