Disqus Comment System

Disqus 是網站最熱門的留言系統。使用 Disqus 便能增加參與度、回訪的讀者及目標受眾。


Disqus 啟用安裝數: 70,000+ 保證相容版本: 6.2.3 已於 8 個月前更新

Lazy Disqus

Lazy load Disqus comments, Max speed!


Tang Rufus @ WP Human 啟用安裝數: 10+ 保證相容版本: 4.1.0 已於 9 年前更新